תקנון האתר

>תקנון האתר
 
1. כללי
1.1 חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד .
1.2  אתר  www.musehotel.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של רשת תימורה בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק , בין היתר, מידע אודות המלון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בית המלון, המחירים , המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות נופש . 
1.3 הזמנת חבילות נופש האמורות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל בר ועניין והינה שקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.
 
2. תנאי שימוש באתר:
2.1  כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.
2.2  המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכיות יוצרים או חוקים ארים הקשורים בו.
2.3  כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה ,דיינרס קלאס, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו ייעשה השימוש בכרטיס האשראי בהתאם לתנאי ההזמנה.
2.4  החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
2.5  כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
2.6  באתר ניתן למצוא קישורים ( להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים ( להלן: "האתרים המקושרים") הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד . החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.musehotel.co.il באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אשור מכתב.
2.7  החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
2.8  החברה ו'או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר שירותים  באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טעה ו/או תבעיה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
2.9  החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימומש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור. 
2.9.1 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי   מהמשמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
2.10 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה .
2.11 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 
3. פרטי רוכש השירותים
3.1 משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ( להלן: "פרט הרכישה"). 
3.2  החברה אינה אחראית , במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.3  בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה. לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כלטענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
3.4  מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החבר תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.
 
4. נהלי ביצוע הזמנה
 
1. נהלי ביצוע הזמנה
1.1 לקוח המעוניין להזמין נופש באתר מזמין את הנופש ב"הזמנות און ליין", בוחר את בית המלון המבוקש ומזין את הפרטים הנדרשים, תאריכים, מספר והרכב חדרים ולוחץ על כפתור "הזמן", הדף הבא מראה את התוצאות (מחירים), בוחרים את התוצאה הרלוונטית בכפתור "הזמן “
דף מספר 2- ממלאים את כל הפרטים כולל שדות חובה ולוחצים על כפתור "אישור הזמנה". דף מספר 3- הודעת אישור הזמנה כולל מספר, ניתן להדפיס בכפתור "הדפס". 
אימייל לתמיכה: reserve@musehotel.co.il, טלפון לבירורים: 03-5430580 .
1.2 האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.
1.3  החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
 
2. נהלי ביטול ושינוי הזמנות 
2.1 לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר יקבל סיסמא לצורך ביטול הזמנה, ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך קטגוריה "תיק ההזמנות שלי" בחלקו התחתון של עמודי הבית, הלקוח יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל) סיסמא שקיבל יחד עם אישור הזמנה. לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע בטול הזמנה. ביטול הזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון. שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנות יעשה זאת דרך אימייל או טלפון ישירות. אימייל לתמיכה: reserve@musehotel.co.il טלפון לבירורים: 03-5430580.
2.2  מדיניות ביטול ושינוי הזמנות:
במסמך זה יש לפרש את המונחים שלהלן באופן הבא:
"חגי ישראל"- לפי מועדם בלוח השנה העברי.
"עונות שיא"- חודשי הקיץ (יולי- אוגוסט) וכן תקופות נוספות של ביקוש גבוה. 
"עונה רגילה"- כל מה שלא בגדר עונות שיא ו/או חגי ישראל.
"הודעת ביטול"- הודעה שהמזמין מסר בכל אחת מהדרכים להלן, ואשר כוללת את שם המזמין ומספר תעודת הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, גם פרט מזהה נוסף עליו הוסכם בזמן עריכת ההזמנה:
א. בע"פ- בטלפון שמספרו 03-5430580 או בהודעה בעל פה במקום העסק, בכתובת: 
מלון מטרופוליטן, רחוב טרומפלדור 9 תל אביב;
ב.  בדואר רשום לכתובת : מלון מטרופוליטן, רחוב טרומפלדור 9 תל אביב;
ג.  בדואר אלקטרוני- reserve@musehotel.co.il   
ד. בפקס שמספרו     03-5430590
ה.  באינטרנט- דרך "תיק הזמנות" באתר MUSE  : www.musehotel.co.il 
 
מלון מיוז
 
עונה רגילה 
1. בהזמנת חדר אחד ועד ארבעה חדרים בעונה רגילה , ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 2 ימי עבודה עד לשעה 12:00 לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ללא דמי ביטול. בביטול שנעשה פחות מיומיים עד לשעה 16:00 לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
 
2. בהזמנת חמישה חדרים ומעלה בעונה רגילה לכל תקופת שהייה: ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, כל עוד יום הביטול הוא יום עבודה, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה פחות מ-30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו, לאמור:
א. אם הודעת ביטול נמסרה על ידי המזמין תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה (לפי הנמוך מביניהם). לאחר חלוף 14 יום כאמור, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
ב. למרות האמור בסעיף א', אם הודעת הביטול ניתנה במהלך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה ( לפי המאוחר מביניהם) אך תוך 7 ימי עבודה או פחות ממועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, הביטול הינו ללא זיכוי והמזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה.
 
3. למרות האמור בסעיפים 1 ו-2, 3 לעיל, בהזמנת חדר אחד ומעלה בעונה רגילה במסגרת תוכנית 
"Non Refundable" לא תינתן אפשרות לשינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק הגנת הצרכן מאפשר ביטול ההזמנה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה ( המאוחר מביניהם), וזאת בחיוב בשווי 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם). יחד עם זאת, במידה והודעת ביטול נמסרה על ידי המזמין בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה או קבלת האישור על ביצוע ההזמנה ( לפי המאוחר מביניהם), אך תוך 7 ימי עבודה או פחות ממועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, הביטול הינו ללא זיכוי והמזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה.

 
עונות שיא וחגי ישראל
4. בהזמנת חדר אחד ועד ארבעה חדרים בעונות שיא וחגי ישראל לכל תקופת שהייה: ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 7 ימים ,ויום הביטול הינו יום עבודה, לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה פחות מ-7 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
 
5. בהזמנת חמישה חדרים ומעלה בעונות שיא וחגי ישראל לכל תקופת שהייה: ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ויום הביטול הינו יום עבודה, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה פחות מ-30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו, לאמור:
א. אם הודעת ביטול נמסרה על ידי המזמין תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר מביניהם), יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם). לאחר חלוף 14 יום כאמור, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
ב. למרות האמור בסעיף א', אם הודעת הביטול ניתנה במהלך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר מביניהם) אך תוך 7 ימי עבודה או פחות ממועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, הביטול הינו ללא זיכוי והמזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה.
 
6. למרות האמור בסעיפים 1 ו-2, 3 לעיל, בהזמנת חדר אחד ומעלה בעונה רגילה במסגרת תוכנית 
"Non Refundable" לא תינתן אפשרות לשינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק הגנת הצרכן מאפשר ביטול ההזמנה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה ( המאוחר מביניהם), וזאת בחיוב בשווי 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם). יחד עם זאת, במידה והודעת ביטול נמסרה על ידי המזמין בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה או קבלת האישור על ביצוע ההזמנה ( לפי המאוחר מביניהם), אך תוך 7 ימי עבודה או פחות ממועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, הביטול הינו ללא זיכוי והמזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה.
 
 
עונות שיא וחגי ישראל
7. בהזמנת חדר אחד ועד ארבעה חדרים בעונות שיא וחגי ישראל לכל תקופת שהייה: ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 7ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה פחות מ-7 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
 
8. בהזמנת חמישה חדרים ומעלה בעונות שיא וחגי ישראל לכל תקופת שהייה: ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ויום הביטול הינו יום עסקים, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה פחות מ-30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו, לאמור:
ג. אם הודעת ביטול נמסרה על ידי המזמין תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר מביניהם), יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם). לאחר חלוף 14 יום כאמור, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
ד. למרות האמור בסעיף א', אם הודעת הביטול ניתנה במהלך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר מביניהם) אך תוך 7 ימי עבודה או פחות ממועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, הביטול הינו ללא זיכוי והמזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה.
 
9. למרות האמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל, בהזמנת חדר אחד ומעלה במסגרת תוכנית " Non Refundable" או לא תינתן אפשרות לשינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק הגנת הצרכן מאפשר ביטול ההזמנה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מקבלת אישור על ביצוע ההזמנה (המאוחר מביניהם), וזאת בחיוב בשווי 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם). יחד עם זאת, במידה והודעת ביטול נמסרה על ידי המזמין בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה או קבלת האישור על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר מביניהם), אך תוך 7ימי עבודה או פחות ממועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון, הביטול הינו ללא זיכוי והמזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה.
 
3. בעלות וזכויות יוצרים
6.1  זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה של החברה בלבד.
6.2 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם, או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורד (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
6.3 הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (הלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה.
6.4 לחברה שמורות כל הזכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
 
4. שונות
4.1 מספר המקומות בבתי המלון של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.2 החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות, לאחר שבוצעה ההזמנה, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה. גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה.
4.3 המחירים המפורסמים באתר הנם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים וכוללים מע"מ לפי שיעור המע"מ ביום התשלום.  
4.4 המחירון בדולרים מיועד לתיירים בלבד.
4.5 אין כפל מבצעים.
4.6 השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה בשעת קבלת החדרים בהתאם למדיניות המלון ותסתיים בעת שעת עזיבת החדרים בהתאם למדיניות המלון.
4.7 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלון הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
4.8 בכל הקשור לשהות במלון- תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים ושתיים עשר שנים .
4.9 כל המשמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
4.10 על מנת לקשר או להציג את האתר www.musehotel.co.il  באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור בכתב.